گزینه رنگ نامحدود به علاوه درصد
قابل تنظیم 90%
پیشرفت 75%
اثربخشی 75%
تجربیات 85%
اثربخشی 85%
قابل تنظیم 90%
تجربیات 75%
قابل تنظیم 90%
اثربخشی 85%