تغییر رنگ ، ضخامت و اندازه ، درصد ، متن سفارشی و آیکن ها

نمودار دایره ای

نقطه و رنگ حاشیه مشابه ، درصد و آیکنی ندارد.

90%

استایل ساده

نقطه های مختلف و رنگ مرزی با درصد و بدون آیکن

استایل اطلاعات

نقطه های مختلف و رنگ مرزی ، بدون درصدی و با آیکن

80%

استایل ترکیبی

نقطه و رنگ مرزی مشابه با درصد و آیکن