ثابت و تمام عرض

   یک ستون / دو ستون

     انواع سبک دکمه

        سبک تاریک و تراز وسط